• Uluslararası Eczacilik Federasyonu - FIP

  • İtalyan Lisesi

  • Deniz Ticaret Odası

  • Kastamonu Birlik Toplantıları

  • Askerlik

  • Eczacılık Yüksek Okulu Talebe Derneği

  • Milli Türk Talebe Birliği

  • Bağ-Kur

KASTAMONU BİRLİK TOPLANTILARI (*)

İç göç olgusunu en fazla yaşayan ve en fazla da İstanbul’a göçen bölge halkının sorunlarının üst düzeyde ilk defa gündeme getirilmesi Kastamonu Birlik Toplantıları ile mümkün olmuş- tur.

Başta İstanbul olmak üzere , Kastamonu bölgesinden Kastamonu dışına göç eden, bölge insanımız, gittiği ve yerleştiği heryere uyum sağlamış, yerleştiği yörenin genel kültür ve sos- yal yaşantısı içerisinde dışlanmadan varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Devlete bağlılığı üst düzeydeki vatanseverliği ve üretkenliği ile çevreye uyum konusunda zorlanmamıştır. Ancak en büyük dezavantajı olan sakin kişiliği, kendisine olan özgüveni ve çevresiyle uyumlu oluşu, hemşehri dayanışması ve birlikte haraket etme konusunda onu zayıf bırakmıştır. Birbir- leriyle olan iletişimsizliği ve dayanışmadan uzak kalışı sonucu, önemli sorunlarla yüzyüze gelmiştir.

Bulundukları bölgede büyük nufus yoğunluğuna rağmen iletişimsizlik ve dayanışmadan uzak kaldıkları için ne kent yönetiminde ne mesleki kuruluşlarda nede sivil toplum kuruluşlarında etkinlik kazanamamış, yöneten değil, yönetilen, emir veren değil, emir alan, karar veren değil, alınan kararları uygulayan , yönlendirici değil, yönlendirilen olmanın ötesine geçememişlerdir. Bu durum eziklik kompleksininde yayılmasına neden olmuştur. Nufus yoğunluğu Kastamonulular kadar olmayan ancak daha bir bütünlük içerisinde bulunan diğer bazı illerin, yönetim, idari, sosyal, kültürel ve mali etkinlikleri hemşehrilerine ve yörelerine maddi ve manevi daha tatminkar hizmet verebilmeleri ve seslerini çok daha gür çıkarmaları karşısında, etkili birliktelikten uzak Kastamonu halkının yaşadığı eziklik ne yazıkki uzun süreler devam etmiştir.

İşte tüm bu nedenler ve sonuçları iyi gözlemleyen ve iyi tahlil eden bazı işadamlarımız bu durumu tersine çevirecek yeni çıkış kapıları arayışına girmişler, kastamonulu vatandaşlarımı- zın üzerindeki ölü toprağını kaldırmayı amaçlamışlardır. Bu konuda öncülüğü İnebolulu işadamımız Türk Eczacıları Birliği eski Genel Başkanı, İstanbul Deniz Ticaret Odası Kurucusu, Çetinkaya Şirketler grubu sahibi, armatör İbrahim ÇETİNKAYA ve bazı tanınmış iş adamlarımız yapmıştır.

İbrahim ÇETİNKAYA’nın şekillendirdiği, fikri ve ilmi derinliğe ve geniş muhtevaya sahip çalışmalar ‘Kastamonu Birlik toplantıları’adı altında hayata geçirilmiş ve ilk toplantı 09/10/1994 tarihinde Conrad Otel’de yapılmıştır. İlk toplantının konusu da Kastamonu halkı- nın iliklerine kadar yaşadığı İÇ GÖÇ SORUNUDUR. Bu toplantı çok büyük ilgi görmüş, bölge insanımız heyecanla bu toplantıyı takip etmiştir. Siyasi Parti liderleri, İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul Valisi, partilerin yetkili temsilcileri, akademisyen ve öğretim üyeleri ile işadamlarının katılımları ve göç sorunu üzerine düşüncelerini aktarmaları ile devam edip sona eren bu toplantı, medyada da geniş yankı uyandırmıştır.

Bu toplantı İstanbulda’ki Kastamonulu’ların birlikte haraket ve iletişimi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu toplantı ve ardından yine medyada genişçe yer bulan ‘ 2000 li Yıllara doğru Osmancılığımız, Türkiyemiz çöl olmasın’ konulu, 30 Nisan 1995 tarihinde Conrad Otel’de yapılan 2. toplantı, Kastamonu ismini hem İstanbul, hemde Türkiye gündemine taşımıştır.

1993 yılından itibaren dernekleşmede de hızlı bir döneme girildiği gözlenmektedir. Ayrı- ca bu toplantıların belki de en önemli ve en büyük sonucu, bugün bölge insanımızın ümidi ve umudu haline gelen Kastamonu Holding’in doğuşudur. 1996-97’ li yıllarda 3-5 kişi ile başla- yan üst üste birçok toplantı ve görüşmelerden sonra somutlaşan İnebolu yatırım A.Ş’dir. Çev- re ilçe Belediye Başkanlarının hemşehrilerini, kendi yörelerine sahip çıkmaları, yapacakları hizmetlere destek vermeleri konusundaki etkinliklerini artırmaları ve kısmen de olsa başarılı olmaları bu toplantılar ve ardından gelen küçüklü büyüklü toplantıların neticesidir. Ve bu süreç devam etmektedir.

(*) Kamil Tunoğlu’nun “Bol Ünvanlı–İstiklal Madalyalı–Yatırım yoksunu bir şehrin hikayesi– İNEBOLU” kitabı

Kastamonu Birlik Toplantıları için hazırlanan videolar
Kastamonu Ormancılığı
Göç veren Kastamonu
Kastamonu Birlik Toplantıları Kuruluş Statüsü
Kastamonu Birlik Toplantıları Kuruluş Statüsü + -
İbrahim Çetinkaya Konuşmaları
Konsey Başkanı İbrahim Çetinkaya’nın "GÖÇ" toplantısında yaptığı konuşma + -
Saygıdeğer konuklar.

Bir çok neden yanında daha çok ekonomik nedenlerin etkisiyle İstanbul’a göçen hemşehrilerimizin sayısı son yıllarda bir milyonu bulmuştur. İstanbul’da doğan hemşehrilerimiz de dikkate alındığında bu rakamın çok daha üstüne çıktığımızı resmi yetkililerde teyit etmektedirler.

Anadoludaki bir çok ilin nüfusundan fazla olan ve İstanbul nüfusunun yüzde ondan fazlasını teşkil eden bu topluluğumuzun kendilerine ve yörelerine ilişkin sorunları giderek artmaktadır.

Çok kısa olarak belirtmek gerekirse Kastamonu’ya ve Kastamonuluya yönelik ciddi araştırmalara dayalı, öncelikleri tespit edilmiş tatminkar bir plan ve program yoktur. Siyasilerimiz ve bürokratlarımız günün koşullarına göre hazırlanan klasik programlara bağlı kalmakta, ihtiyaca cevap verecek önerilerle ortaya çıkarak Devlet ve Hükümetler üzerinde baskı kuramamakta , atak yapamamaktadırlar. Onları motive edecek bir baskı grubu da ortalarda görülmemektedir.

Yöremize ve hemşehrilerimize maddi ve/veya manevi katkıda bulunmak isteyen yardımsever insanlarımıza bile genelde yön verilmemekte, çeşitli alanlarda yapılan az sayıdaki girişimler ve elde edilen sonuçlar cılız kalmakta veya başarısızlıkla sonuçlanmaktadırlar.

Sorunların çözümü adeta kilitlenmiş, hedefler kaybolmuştur. Belirlenecek tatminkar hedeflere yönelebilmek için öncelikle sorunlara ne~ter vurmak kaçm1lmaz hale gelmiştir. Sorunların çözümü ise Birliğin sağlanmasından geçmektedir.Birliğe giden yolun ilk basamağı iletişim, ikinci basamağı ise dayanışmadır. Bu üç unsur bir uyum içerisinde nerede ve nasıl sağlanacaktır ! Siyasilerimizi , yöneticilerimizi zorlayabilecek ve gerekirse her bakımdan onlara destek olacak Derneklerimiz, Vakıflarımız ne durumdadırlar !

İstanbul’da kurulmuş bulunan Kastamonu ile ilgili ellinin üzerindeki Demek, Vakıf v.s. gibi kuruluşlar kuşkusuz özverili çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmaları yapanlara teşekkür borçluyuz. Ancak kabul etmek gerekir ki bu kuruluşların çalışmaları genelde sınırlı kalmakta ve beklentilere cevap verememektedir. Bir Dernek veya bir Vakıf daha kurulsa alınacak sonuç farklı olmayacaktır.

Belki de dağınıklığı biraz daha arttıracaktır. Aynı kıtada bulunan devletlerin bile birliğe gittiği dünyamızda dağılmakta değil, kademe kademe bütünleşmekte yarar olduğunu idrak etmek zorundayız. Nitekim daha bir bütünlük içerisinde bulunan diğer bazı illerin İstanbul’daki birkaç kuruluşu, hemşehrilerine ve yörelerine daha tatminkar hizmetler verebilmekte, etkili bir birliği sağlayamayan Kastamonulular ise hala seslerini duyuramamanın ezikliğini yaşamaktadırlar.

Bu olumsuz tespitleri çoğaltmak mümkündür. Bunları burada belirtmekten maksadımız özel ve tüzel kişileri eleştirmek değil bir tespit yapmaktır. Bu tespitler kuşkusuz tartışılabilir, ancak hemşehrilerimizin genel kanaatinin böyle olduğunun bilinmesinde yarar vardır.

Bu olumsuz tabloya rağmen çeşitli alanlarda temayüz etmiş bir grup hemşehrimiz özveri, hoşgörü ve kaynaşma motifiyle Birliğe giden yolu açmak için, yaptıklan seri toplantılar sonucu Kastamonu Birlik Toplantıları adı altmda bir fikir platformu oluşturmayı kararlaştırmışlardır. Bu platformun oluşturulmasında maddi ve manevi katkıda bulunanlara, önderlik edenlere huzurlarınızda sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Kastamonuyu severek koruyup, kollayan ve onun gelişmesinde katkıda bulunmak Isteyenler Kastamonu Birlik Toplantıları’nın dogal iiyesidirler. Diizenleme komitemiz yapılacak toplantıları organize eder.

Esas olan toplantılara katılarak göriişleriyle Ülkenin ve Kastamonunun duyarlı olduğu konulara katkıda bulunmak ve kamu oyu yaratmaktır. Arzu edenler organizasyon hizmetindede görev alabilirler.Kastamonu Birlik Toplantıları hiçbir Derneğin, Vakfın ve diğer tiiziiksel kuruluşların altematifi ve benzeri değildir. Smırlı iiye ve taraftar gruplarının temsiliyetine talip değildir. Aksine siyasal, sosyal, ekonomik biitiin kuruluş temsilcileri ile inanç ve diişiince farkı gözetmeksizin biitiin hemşehrilerimizin iştiyakla biraraya gelebilecegi şeffaf bir catı, sıcak bir yuva olma iddiasındadır.

Kastamonu Birlik Toplantıları’nın amacı, Ülkenin ve Kastamonunun duyarlı oldugu konularla ilgili olarak toplantlıar diizenlemek, göriiş alışverişine zemin hazırlamak ve bu suretle Kastamonuluların iletişim ve dayanışmalarına katkıda bulunacak bir fikir platformu yaratmakla smırlıdır.

Bu platformdaki tartışmalar ve ortaya yıkacak fikirler ilgilileri ve görevlileri kuşkusuz etkileyecektir . Diliyor ve ümit ediyoruzki Kastamonu Birlik Toplantıları, özellikle İstanbulda bulunan hemşehrilerimizin özlemli beklentileri için yeni bir ümit, yeni bir soluk olacak, Kastamo- nuluların dayamşmasına ve birliğine giden yolları açacaktır. Bu toplantımıza katıldığmnız için hepinize teşekkür ederiz.Bu gündemli ilk toplantımızdır. Bilindigi gibi bu toplantımn konusu Ülkenin ve yöremizin çok duyarlı olduğu göç sorunudur.

Toplantılar gündeme alınacak diğer konularla bundan sonrada devam edecektir.

Bu toplantıları gerçekleştiren gönüllüler, yalnız yörelerine karşı değil aynı zamandaÜlkelerine karşıda kutsal bir görevi yerine getirdiklerine inanmaktadırlar. Çünkii bu toplantılarda tartışılacak hususlar yalnız Kastamonunun, İstanbulun değil bütün Ülkenin duyarlı olduğu konular olacaktır. Bize göre bu toplantıları diizenlemek bir görev, toplantılara nitelik ve nicelik açısından güç vermek ise bir vebaldir ve bu vebal hepimizindir .

Konsey Başkanı İbrahim Çetinkaya’nın "ORMANCILIĞIMIZ" toplantısında yaptığı konuşma + -
Saygıdeğer konuklar.

Bundan önce yapmış olduğumuz "göç" konulu panele gösterdiğiniz ilgiyi bu kez fazlasıyla yinelediğjniz için hepinize teşekkürlerimizi sunarız. Birinci toplantımızda Kastamonu Birlik toplantılarının Kastamonu'lular için yeni bir ümit yeni bir soluk olacağını söylemiştim. İki toplantı arasındaki süreçte gördük ki bu toplantılar ümidimizin üzerinde ses getirdi, yazılı sözlü görüntülü basın organları toplantılarımıza geniş yer verdi, televizyon kanalları toplantımızdan esinlenerek göç programları yaptı. Hazırladığımız sinevizyon programı bazı televizyon kanallarında tekrar tekrar gösterildi, irdelendi, Derneklerimiz amaçlarına yönelik çalışmalarını hızlandırdı, bir Derneğimiz göçle ilgili sinevizyon programımızı bir televizyon kanalında tekraren yayınlattı. Gene aynı süreçte sosyal içerikli toplantılar, mitingler yapıldı, siyasilerimiz ve diğer görevliler Kastamonulular adına bu toplantıdan yükselen sese daha duyarlı bir ilgi göstermeye başladılar. Kısaca Kastamonu’lular ilk defa bu çapta yoğun olarak gündeme geldi. Yapılan kamuoyunun etkisiyle bu olumlu gelişmelere katkıda bulunan siyasi1erimize, bürokratlarımıza, Derneklerimize ve diğer tüm ilgililere huzurlarınızda teşekkürü görev addediyorum.Yıllardır öz1enen bu gelişmelerin devamını di1iyorum.

Bugünkü toplantımızın konusu 2000'1i Yıllara doğru ormancılığımız”dır. Ormancılık konusu bundan evvel gündeme getirdiğimiz "göç" konusuyla direkt olarak ilgilidir.Ormanlarımızı değerlendirmemiz halinde özellikle Kastamonu'dan göçü önemli oranda engelleyebil1iriz. Bilindiği gibi Kastamonu i1i coğrafi alanı %57 oranında ormanlarla kaplıdır. Türkiye'de ormanı bu kadar yoğun olan başka bir il yoktur. Erozyon eğiliminin fazlalaştığı zamanımızda orman varlığımızın özellikle Kastamonu'da korunup kollanması için gerekli tedbirlerin a1ınmasını görevli1erden bekliyoruz. Bu konuda siyasilerimize, Derneklerimize önemli görevler düşmektedir. Bu toplantıdan çıkacak sonuçlar, yapılacak kamuoyu Derneklerimizin aynı amaca ulaşma1arına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda Kastamonu Birlik Toplantıları bundan önce olduğu gibi bundan sonra da , organize edeceği fikir platformu ve geliştireceği kamuoyu i1e Derneklerimizin, siyasi1erimizin çalışmalarına destek olmaya, onları teşvik etmeğe devam edecektir.

Kastamonu insanı ağaca aynı bir canlıya yaklaşır gibi şefkatle, sevgiyle belli bir duygusallıkla yaklaşır. Ağaç gölgesinde derin bir nefes almanın değerini çok iyi bi1ir. Ağacın yalnız bir ekonomik unsur olmadığını, aynı zamanda yaşamsal ve vazgeçilmez bir değer olduğunu geleneksel bir kültür olarak algılamıştır. Ormanlarımızın azalma sürecinde olduğu zamanımızda yalnızca Kastamonu'da ormanların fazlalaşmasında kısmen bu kültürün etkisi vardır. Bu anlayışını göç ettiği her yere taşımaktadır. Bu geleneksel kültür ve an1ayışının özellikle İstanbul'daki ağaçlandırma çalışmalarına önemli katkısı olacağına inanıyoruz. Nitekim Kastamonu’lular Istanbul'da bir Kastamonu ormanı kurulması için çalışmalara başlamışlardır. Çorak ve çöplük olarak kullanılan bir alanı temiz, oksijen teneffüs edilen, bir orman haline getirmek Kastamonu’luların yörelerinden aldıkları kültürün anlamlı bir mesajı olacaktır. Başkalarına örnek olacaklardır.

Kastamonu Birlik Toplantıları bir fikir platformu olarak toplantılarını büyük kitleler önünde yapabilen yegane sivil toplum organizasyonu haline gelmiştir. Toplantılarımızın ilgi görmesinin en önemli sebebi gündeme getirdiğimiz konuların güncel ve hayati olmasının yanında İstanbuldaki hemşehrilerimizin özverili, istekli desteğidir. Duygu ve düşüncelerinizi yansıtan bu toplantılar sizin eserinizdir. Eserinizi koruyun. Toplantıların başarısının giderek artması için bugünkü gibi omuz vermeğe devam edin.

Tekraren belirtmek isterim ki: Bu toplantıları gerçekleştiren gönüllüler, yalnız yörelerine karşı değil aynı zamanda Ülkelerine karşıda kutsal bir görevi yerine getirdiklerine inanmaktadırlar. Çünkü bu toplantılarda tartışılacak hususlar yalnız Kastamonu’nun, İstanbul’un değil bütün Ülkenin duyarlı olduğu konular olacaktır. Bize göre bu toplantıları düzenlemek bir görev, toplantılara nitelik ve nicelik açısından güç vermek ise bir vebaldir ve bu vebal hepimizindir .
Kullandığınız Tarayıcı : Bilinmiyor
İp Adresiniz : 52.91.185.49
Toplam Hit : 1982398
Internet Explorer 6.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1024 x 768 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.
@2010 wwww.ibrahimcetinkaya.com Tüm Haklari Saklıdır. izinsiz ve kaynak gösterilse dahi kullanılamaz.
a
a
a