• Uluslararası Eczacilik Federasyonu - FIP

  • İtalyan Lisesi

  • Deniz Ticaret Odası

  • Kastamonu Birlik Toplantıları

  • Askerlik

  • Eczacılık Yüksek Okulu Talebe Derneği

  • Milli Türk Talebe Birliği

  • Bağ-Kur

Eczacılar Kanunundaki değişikliğin tam metni
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair 6308 sayılı kanun Resmi gazetede yayınlandı.

 

YENİ YASA NELER GETİRİYOR

Eczacılar ve Eczanelerle ilgili kanunda değişiklik yapan 11 maddelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edildi.
Yapılan değişiklikler eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılmasının koşulları ile Sağlık Bakanlığının iznine tabi hangi ürünlerin eczanelerde satılacağını da belirliyor.
Kabul edilen kanunun en önemli maddesi eczane açılmasına getirilen sınırlamalardır.Kanuna göre serbest eczane sayıları ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3500 kişiye bir eczane olacak şekilde belirlenecek.
Coğrafi bakımdan ilçelere uzak hiç eczanesi olmayan yerlerde nüfus kriterine bakılmayacak.

60 YIL ÖNCEKİ UYGULAMAYA DÖNÜŞ

1927 yılında çıkarılan 964 sayılı eczacılar ve eczanelerle ilgili kanun da eczane sayılarına nüfusa göre sınırlama getirmişti ancak 1953 yılında çıkarılan 6197sayılı kanunla sınırlama kaldırılmış ve eczacılara istedikleri yerde eczane açma hakkı tanınmıştı.
Eczane sayısı sınrlamasının kaldırılmasında 1950’i yıllardaki demokrasi rüzgarının yarattığı ‘yasaklara karşı olma atmosferi’ kuşkusuz etkili olmuştur.


ECZANE SAYISINA GETİRİLEN SINIRLAMA YETERLİMİ ?

Eczanelerin bir planlamayla açılması esasen 70’li yıllarda tartışılmaya başlanmıştı.6197 sayılı kanunun bu yönde değiştirilmesi gerekiyordu.
Hazırlanan tasarılar devamlı kadük oluyordu. İstikrarsız bir siyasi dönem yaşandı.1974 ve 1984 yılları arasında 9 defa iktidar değişti, ihtilal oldu.
Herşeye rağmen TEB’in Büyük Kongresinde onaylanan 6197 sayılı Kanun tasarısı Sağlık Bakanlığına 3.12.1980 tarihinde yeniden sunulmuştu.
Bu tasarı ‘eczanelerin planlı bir biçimde açılması ve bir eczacının diğer bir eczacı ile ortak olarak eczane açabilmesini’ de içeriyordu.
‘Planlı bir biçimde eczane açılması ve eczacıların ortak eczane açması’, günümüzdeki ifadeyle ‘eczane sayısında sınırlama ve eczacı-eczacı ortaklığı’ birbirinin desteğine ihtiyaç duyan iki ayrı ayaktır.
‘Eczacı-eczacı ortaklığı ayağı’ olmadan getirilen ‘eczane sayısı sınırlaması’ yürüyüşü topallatacaktır.
2000’li yıllarda bazı eczacı milletvekillerimiz TBMM’de Eczacı-eczacı ortaklığını öngören bir tasarının yasalaşması girişimlerinde bulunmuşlar ancak TEB’in karşı olması nedeniyle duraksamışlardır.
Eğer başarılı olsalardı iki ayaktan biri olmayacağı için topallama gene kaçınılmaz olacaktı.

Ayrıntılara girmeden kısa başlıklarla ortaya koymaya çalıştığımız eksikliğin süreç içersinde giderilmesi eczacılığın önünün açılmasını kolaylaştıracaktır.27.05.12


İ.Ç.

 .....................................................................................................................................................................


31 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28309

KANUN

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE UYUŞTURUCU

MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6308                                                                                                     Kabul Tarihi: 17/5/2012

MADDE 1 – 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 - Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir.

Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olmak şarttır. Eczacı; ilaç üretim tesisi, kozmetik imalathanesi, ilaç Ar-Ge merkezi gibi müesseseleri açabilir veya bu tür resmî ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.”

MADDE 2 –6197 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 - Serbest eczaneler, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde yönetmelikte belirlenen belgelerle il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir ruhsatname ile açılır. Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunların çözüm yeri Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumudur.

Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığına, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez.

Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenir. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir. Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz.

Doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilanı Sağlık Bakanlığınca yapılır.

Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacılara, o ilçede mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı kadar hizmet puanı verilir. Eczacı birden fazla ilçede çalışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı, doktora yapmış olanlar için dörtte bir oranında artırılarak uygulanır. Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen yerleştirme puanı verilir.

Nüfus kriterlerine göre eczane açılabilecek yerler, her yıl en az iki kez olmak üzere Sağlık Bakanlığınca ilan edilir. İlan edilen yerlere müracaat eden adaylardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. Yerleştirme puanının eşit olması hâlinde kura çekilir.

Eczanesini devretmiş bir eczacı yeni bir eczane açmak istediğinde yerleştirme puanı yarı oranında düşürülür.

Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur.

Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının denetimlerinde üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti hâlinde çalışma süresi kabul edilmez.

Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir. Yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırılması ile ilgili usul ve esaslar Türk Eczacıları Birliğinin görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 3 –6197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti hâlinde, ruhsatname iptal edilir ve eczacı beş yıl süreyle eczane açamaz. Muvazaanın eczacılar arasında yapılmış olması hâlinde, eczane açma yasağı hepsi hakkında uygulanır.”

MADDE 4 –6197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 - Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlar askerlik hizmeti süresince; yüksek lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim süresince; milletvekili, belediye başkanı, Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyeleri bu görevleri devam ettiği müddetçe eczaneye bir mesul müdür atar.

Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin eczanelerine atanacak mesul müdürün maaş ve kanuni giderleri, Türk Eczacıları Birliği bütçesinden ödenir.”

MADDE 5 –6197 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 - Eczanelerde günlük reçetelerin kaydı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usullere göre tutulur.”

MADDE 6 –6197 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 - Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.”

MADDE 7 –6197 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 - Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar, görevi başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir.

Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden yirmi dört saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il sağlık müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa mahallin serbest tabibi muvafakatleri alınarak nezaret eder. Ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini zorunludur. Aksi takdirde eczane kapatılır. Şu kadar ki, birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir.”

MADDE 8 –6197 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

6197 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki “1 inci maddede sayılı yerleri” ibaresi “eczane” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 –6197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir.

GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.”

MADDE 10 –Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 –Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 


 

 

 

Habere Yorum Yapın
Adınız
Email Adresiniz
Mesajinız
Güvenlik Kodu
Kodu Giriniz
Kullandığınız Tarayıcı : Bilinmiyor
İp Adresiniz : 52.91.185.49
Toplam Hit : 1982395
Internet Explorer 6.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1024 x 768 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.
@2010 wwww.ibrahimcetinkaya.com Tüm Haklari Saklıdır. izinsiz ve kaynak gösterilse dahi kullanılamaz.
a
a
a